Gezocht: nieuwe secretaris en ledenadministratie

  • 3 april 2017

Cady’73 heeft verschillende vacatures die we graag op de kortst mogelijke termijn in willen vullen: Secretaris en Ledenadministratie. Hieronder staan de omschrijvingen.

Werkzaamheden van de secretaris:
De secretaris houdt van alle vergaderingen de notulen bij, welke door hem/haar en de voorzitter worden ondertekend. Hij/zij voert de correspondentie van de vereniging en ondertekent namens deze alle van hem uitgaande stukken, waarvan hij/zij afschriften behoudt. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering brengt hij/zij een door hem/haar op schrift gesteld verslag ter kennis omtrent de belangrijkste gebeurtenissen en de algemene toestand in het afgelopen verenigingsjaar. De bestuursvergaderingen zijn om de 6 weken. Belangrijke zaken worden wel tussendoor geregeld.

Werkzaamheden van de ledenadministratie:
Hij/ zij verzorgt de ledenadministratie met de daarbij optredende wijzigingen, alsmede het beheer van een volledig ingericht en overzichtelijk verenigingsarchief. Hij/zij heeft regelmatig contact met geïnteresseerden, nieuwe leden en de trainers waarnaar deze worden doorverwezen. Hij/ zij heeft ook regelmatig contact met de penningmeester om te zorgen dat nieuwe leden ook hun contributie betalen. Bijna alle correspondentie verloopt via de mail.

Interesse? Heel graag! Neem contact met ons op.